Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Pliki cookies

Polityka plikw Cookie

Czym s? pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz r?ne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, d?ugo?? ?ycia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Polityka plikw Cookie

1. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu internetowego camcom.pl stosuje si? tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, ktre serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego, mo?e tak?e u?ywa? innych technologii o funkcjach podobnych lub to?samych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie rwnie? do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisw internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego camcom.pl . Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
-dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,
-tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
-utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
-dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

3. W ramach serwisu internetowego camcom.pl mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:
"niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
"funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
"reklamowe" pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

5. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug w ramach naszych serwisw internetowych, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym camcom.pl z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.

6. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego camcom.pl , a nast?pnie wykorzystywane przez wsp?pracuj?cych z serwisem reklamodawcw, firmy badawcze oraz dostawcw aplikacji multimedialnych.

Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?
Przegl?darka Opera

Przegl?darka Firefox
Przegl?darka Chrome
Przegl?darka Internet Explorer
Przegl?darka Safari

Reklama
Reklama