Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Pulpit Menad?era

Modu? Pulpit Menad?era to narz?dzie, dzi?ki ktremu kadra kierownicza lub w?a?ciciel przedsi?biorstwa, z ka?dego miejsca na ?wiecie, ma dost?p do podstawowych danych finansowych, i nie tylko finansowych swojej firmy, zgromadzonych w systemie Comarch OPT!MA. Dane s? dost?pne na zabezpieczonej has?em stronie internetowej.
Zobacz film pokazuj?cy jak dzia?a modu? Pulpit Menad?era.
Zobacz film


Raport: Struktura wiekowa nale?no?ci

Mo?liwo?ci modu?u
W?a?ciciel lub dyrektor firmy, korzystaj?c z przegl?darki internetowej, ma dost?p do syntetycznych informacji o:
rozliczeniach,
podatkach do zap?aty,
przychodach i kosztach firmy,
danych kadrowych.

Pulpit Menad?era prezentuje rwnie? gotowe analizy i raporty, takie jak:
analiza obrotw magazynowych,
raport d?u?nikw i wierzycieli,
struktura wiekowa nale?no?ci i zobowi?za?,

oraz wiele innych.

Za po?rednictwem modu?u mo?na tak?e:
przegl?da? dane s?ownikowe, takie jak kartoteki kontrahentw czy pracownikw,
sprawdza? statystyki dotycz?ce ilo?ci wprowadzonych dokumentw,
definiowa? dost?p do analiz i uprawnienia do baz dla ka?dego U?ytkownika,
eksportowa? wybrane dane do arkusza kalkulacyjnego.

Dzia?anie modu?u
Modu? Comarch OPT!MA Pulpit Menad?era w wersji stacjonarnej wymaga instalacji w infrastrukturze informatycznej firmy. Niezb?dnym do dzia?ania aplikacji jest po??czenie z Internetem komputera, na ktrym jest zainstalowana.Zach?camy do zapoznania si? z wersj? demonstracyjn? modu?u Comarch OPT!MA Pulpit Menad?era.

Reklama
Reklama