Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Kasa/Bank

Zastanawiasz si? jak lepiej zarz?dza? firm?? To proste! Pomo?e Ci w tym modu? programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank.

To dzi?ki niemu masz mo?liwo?? uzyskania informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych ?rde? uzyskiwanych przychodw, a tak?e kosztw, jakie ponosi Twoja firma, czy stanu bie??cych nale?no?ci i zobowi?za?.Kalendarz p?atno?ci w module Kasa/Bank

Dla kogo?
Modu? Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu ?rodkw pieni??nych w przedsi?biorstwie w postaci bie??cych analiz wp?yww i wydatkw oraz precyzyjnych prognoz przep?ywu ?rodkw pieni??nych przechowywanych w preliminarzu p?atno?ci. Takie prognozy stanowi? mog? bardzo mocny instrument w r?kach planistw, mened?erw i w?a?cicieli firm.
Mo?liwo?ci modu?u:

 • Kontrola przep?ywu ?rodkw pieni??nych raporty mog? dotyczy? zarwno przesz?o?ci, jaki planowanych wp?yww i wydatkw w przysz?o?ci,
 • Prowadzenie preliminarza p?atno?ci w firmie informacje na ten temat to wszystkie planowane sp?aty nale?no?ci i zobowi?za?, daty p?atno?ci podatkw sp?at rat kredytw (preliminarz p?atno?ci to doskona?e narz?dzie wspieraj?ce podejmowanie decyzji finansowych),
 • Monitorowanie rozlicze? z d?u?nikami i wierzycielami bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotycz?ce niezrealizowanych p?atno?ci, listy najwi?kszych d?u?nikw i wierzycieli czy zaleg?o?ci wed?ug typw dokumentw,
 • Wyliczenia zysku, kosztw i inwestycji firmy wyliczenia pokazuj? rozk?ad kosztwi przychodw, a tak?e wielko?? nak?adw ponoszonych na inwestycje


Funkcjonalno?ci
Dodatkowe funkcjonalno?ci modu?u Kasa/Bank:


 • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi kontrahentami i urz?dami, a tak?e z pracownikami,
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentw dla jednego lub wielu podmiotw prawnych,
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilo?ci kas i rachunkw bankowych rwnie? w walutach obcych,
 • automatyczne rozliczanie planowanych p?atno?ci z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • bankowo?? elektroniczn? a wi?c komunikacj? z systemami typu Home-Banking obejmuj?c? zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodz?ce) oraz import zrealizowanych przeleww z pliku dostarczonego przez bank,
 • s?ownik bankw, ktry mo?na uzupe?ni? r?cznie lub importuj?c informacje o wszystkich bankach w Polsce z plikw dostarczanych przez Krajow? Izb? Rozliczeniow? (KIR),
 • s?ownik urz?dw (US, ZUS), ktry raz uzupe?niany jest dost?pny ze wszystkich pozosta?ych modu?w systemu Comarch OPT!MA,
  inne s?owniki kontrahenci, pracownicy, wsplnicy, banki, urz?dy, kategorie, formy p?atno?ci,
 • definiowalne schematy numeracji dokumentw,
 • import cz??ci danych z programw serii Comarch Klasyka np. lista kontrahentw, wsplnikw, rejestry VAT, listy p?ac, ewidencja samochodw, spis z natury, itd.,
 • rozliczenia dokumentw (w tym wyp?at) w r?nych walutach,
 • windykacj? nale?no?ci (wystawianie not odsetkowych i ponagle? zap?aty).

Kasa/Bank Plus
Modu? programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank dost?pny jest rwnie? w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, ktry dodatkowo daje mo?liwo?? prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystaj?cym z rozlicze? w walutach obcych, ktre potrzebuj? prowadzi? bie??c? wycen? operacji na rachunkach bankowych oraz wyodr?bnionych kasach walutowych posiadanych ?rodkw, w przeliczeniu na walut? polsk?.

Reklama
Reklama