Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Nowo?ci

Comarch OPT!MA nowo?ci w wersji 17

17 nowych funkcjonalno?ci w 17 wersji Comarch OPT!MA

Nowa 17 wersja Comarch OPT!MA to nowe funkcjonalno?ci wprowadzone, aby jeszcze lepiej dostosowa? program do potrzeb naszych Klientw. Wraz z premier? Comarch OPT!MA 17 przekazujemy w Pa?stwa r?ce funkcjonalno?ci dotycz?ce nast?puj?cych obszarw:HANDEL I MAGAZYN

1) Integracja z Comarch Mobilna Sprzeda? - mo?liwe sta?o si? mobilne wsparcie dla dzia?a? sprzeda?owych. Aplikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli handlowych korzystaj?cych z palmtopw i smartphonw. Dzi?ki tej funkcji mo?liwa jest pe?na integracja w zakresie sprzeda?y. Chodzi tu g?wnie o mo?liwo?? eksportu danych o towarach i kontrahentach oraz import sprzeda?y i p?atno?ci, przez pracownikw z dowolnego miejsca.

2) Raport brakw - stworzono odr?bne zestawienie daj?ce informacje o ewentualnych brakach magazynowych uwzgl?dniaj?cych zamwienia, rezerwacje, stany minimalne i maksymalne. Zestawienie to mo?e by? modyfikowane (zmiana ilo?ci, usuwanie/dodawanie pozycji), a na jego podstawie tworzone zamwienia.3) Lepsza wsp?praca z urz?dzeniami fiskalnymi - na karcie towaru wprowadzono specjalne pola wykorzystywane przy wsp?pracy z urz?dzeniami fiskalnymi (kod PLU i nazwa fiskalna dla kas/drukarek). Dodane zostan? rwnie? funkcje pozwalaj?ce na sprawdzanie niepowtarzalno?ci nazwy oraz seryjne generowanie kodw EAN.


DETAL

4) Kaucje aby bardziej dopasowa? modu? do potrzeb bran?y spo?ywczej, program zosta? rozbudowany o mo?liwo?? obs?ugi kaucji: mo?liwo?? automatycznego naliczania kaucji na paragonie, a tak?e mo?liwo?? przyjmowania kaucji od klienta niezale?nym dokumentem.

5) Kontrola stanw magazynowych wprowadzono funkcje u?atwiaj?ce monitorowanie stanw magazynowych. W ka?dej chwili kasjer b?dzie mia? mo?liwo?? sprawdzenia stanu towaru zarwno na swoim magazynie jak i na innych. Opcjonalnie b?dzie rwnie? dost?pna mo?liwo?? blokowania sprzeda?y towarw, ktrych brak na stanie.

6) Rozliczanie zmiany wprowadzono opcje otwarcia i zamkni?cia zmiany. Zamykanie zmiany b?dzie zwi?zane z podsumowaniem sprzeda?y, rozliczeniem gotwki oraz wydrukiem raportu na drukarce zwyk?ej lub fiskalnej.

7) Przekazanie rachunku kelnerowi pozwoli to na oddanie otwartego paragonu innemu kelnerowi najcz??ciej w momencie zmiany personelu.

8) Logowanie i przelogowanie zwi?kszenie ergonomii, dzi?ki czemu praca w punktach obs?ugi stanie si? szybsza.


PULPIT MENAD?ERA*
* od wersji 17.1 zintegrowany z Comarch Mobile - Mobilny Menad?er

9) Nowe analizy w wersji 17.0 pojawi?y si? analizy, dzi?ki ktrym b?dzie mo?na dok?adnie skontrolowa? sytuacj? finansow? firmy w jej najwa?niejszych aspektach, czyli:  • Wielko?? przychodw i kosztw w czasie mo?liwo?? porwnania przychodw i kosztw za poszczeglne okresy,
  • Rejestry VAT w czasie warto?? sprzeda?y i zakupw w czasie na podstawie zapisw w rejestrach VAT,
  • Zobowi?zania wobec biura rachunkowego,
  • Kalendarz nieobecno?ci podgl?d informacji o nieobecno?ciach za dany miesi?c dla wybranej grupy pracownikw,
  • Koszty wynagrodze? wykres pozwalaj?cy prze?ledzi? zmiany wysoko?ci kosztw wynagrodze? za wiele kolejnych miesi?cy.
KSI?GA HANDLOWA

10) ?atwe porwnanie Rejestrw VAT z deklaracj? VAT-7 wprowadzony zosta? wydruk rejestrw VAT zawieraj?cy list? faktur pogrupowan? wg pl na deklaracji VAT-7. Wydruk ma u?atwi? sprawdzenie, dlaczego taka a nie inna kwota pojawia si? w konkretnym polu na deklaracji VAT-7.

11) Dalszy rozwj rozrachunkw na kontach mo?liwe sta?o si? uzyskanie wydruku historycznego nierozliczonych rozrachunkw na konkretnym koncie na dany dzie?.

12) Wzrost wydajno?ci inicjowania Bilansu Otwarcia zoptymalizowane zosta?o przenoszenie bilansu otwarcia z poprzedniego roku.


BIURA RACHUNKOWE

13) Poczta e-mail w Biurach Rachunkowych* dobra organizacja to sprawna komunikacja z Klientem oraz wewn?trz firmy. Aby tak by?o w firmach korzystaj?cych z naszego programu, umo?liwili?my obs?ugiwanie poczty elektronicznej z poziomu Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe. Dzi?ki temu u?ytkownicy tego modu?u b?d? mogli zarz?dza? korespondencj? w aplikacji, ktrej u?ywaj? w codziennej pracy. Korzy?ci to mi?dzy innymi:

Mniej aplikacji u?ywanych w codziennej pracy, czyli mniej prze??cze? mi?dzy aplikacjami,
Wykorzystanie s?ownika kontrahentw zapisanego w Comarch OPT!MA, jako ksi??ki adresowej,
Automatyczna identyfikacja e-maila przychodz?cego i przypisanie go do w?a?ciwego opiekuna,
Zapisywanie e-maili do bazy Comarch OPT!MA, a co za tym idzie szybki dost?p do historii kontaktw z Klientem oraz archiwizacja wraz z tworzeniem archiwum bazy Comarch OPT!MA.

* Funkcja jest dost?pna od wersji 17.1


P?ACE

14) Urlop na godziny czyli mo?liwo?? rejestracji nieobecno?ci (urlopu) na cz??? dnia, gdy przez pozosta?? cz??? dnia pracownik jest w pracy. Sygna?y dochodz?ce od U?ytkownikw wp?yn??y na powstanie tej funkcjonalno?ci, dzi?ki ktrej pracownik mo?e by? nieobecny w pracy przez wybran? ilo?? godzin w ci?gu dnia.

15) Nowa deklaracja PIT-8C jest to kontynuacja obs?ugi naliczania sk?adek ZUS dla osb bezrobotnych skierowanych na sta? lub otrzymuj?cych ?wiadczenia integracyjne. Takie osoby uzyskuj? przychody podlegaj?ce opodatkowaniu, od ktrych niepotr?cany jest podatek (zaliczki miesi?czne).

16) Uproszczenie procesw kadrowych dost?pne jest ?atwiejsze rozr?nienie oddzielnie naliczonych DRA dla pracownikw i w?a?cicieli poprzez wprowadzenie dodatkowej kolumny na oknie Lista deklaracji ZUS.

17) Podpowiadanie terminu p?atno?ci dla zdarze? mo?liwe sta?o si? automatyczne wpisanie przez program terminu p?atno?ci generowanego do deklaracji DRA, w zale?no?ci od terminu sk?adania deklaracji ustawionego w konfiguracji firmy.

 
Reklama
Reklama