Analizy

Kluczowym procesem zarządzania jest podejmowanie decyzji. Trafne decyzje mogą powstać tylko, gdy będą poprzedzone odpowiednią analizą, dającą obraz stanu firmy we wszystkich jej obszarach. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia rzetelnych analiz jest posiadanie precyzyjnego i niezawodnego narzędzia do ich generowania, które zawiera całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych, charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Takim narzędziem jest moduł Analizy, który czerpiąc z bogatego zasobu danych Comarch OPT!MA przygotowuje dokładne raporty, przyspieszające i ułatwiające proces podejmowania decyzji.

Moduł Analizy dostarcza ponad 200 gotowych, sporządzonych przez ekspertów analiz, które przekładają na zrozumiały język w postaci dynamicznych wykresów graficznych (tortowych, słupkowych i liniowych) oraz tabel zmiennych, zgromadzone przez firmę dane.
Moduł Analizy to przydatne narzędzie pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Generowane analizy stanowią doskonałą podstawę do działań handlowych, a także dla szeregu działań księgowych, jak choćby przeprowadzania symulacji finansowych.

Raporty mogą być tworzone zarówno w module Analizy, gdzie narzędzie Panel Analiz zbiera je w grupy tematyczne:
Kasa/Bank,
Księga Handlowa,
Środki trwałe,
Faktury,
Magazyn,
Kadry i Płace,
CRM,
Serwis,

jak również mogą być użyte podczas bieżącej pracy z innymi modułami poprzez wywołanie z poziomu poszczególnych list i formularzy poprzez kliknięcie ikony .
Dla osób, które często posługują się pewną grupą analiz został przygotowany obszar analiz ulubionych, tworzony przez Użytkownika, do których trafiają te najczęściej wykorzystywane.

Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:
stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
liście najlepiej sprzedawanych towarów,
rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
wskaźnikach magazynowych,
kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
najczęściej używanych częściach serwisowych,
oraz wielu innych.

Analiza sprzedaży


Reklama
Reklama