Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Ksi?ga Handlowa

Prowadzenie pe?nej ksi?gowo?ci w firmie wymaga posiadania solidnego narz?dzia, ktre obejmie swym dzia?aniem ca?y obszar ksi?gowo?ci, nie generuj?c przy tym b??dw wynik?ych z ogromnej liczby danych do przetworzenia oraz operacji, jakie musz? by? na nich wykonane. Rzetelne i zgodne z Ustaw? o Rachunkowo?ci operacje ksi?gowe umo?liwia modu? Ksi?ga Handlowa, ktrego najwa?niejsz? cech? jest pe?na automatyzacja procesu dekretacji dokumentw, usprawniaj?ca w znacznym stopniu prac? dzia?u ksi?gowo?ci. U?ytkownik ma mo?liwo?? aktualizacji modu?u, ktra uwzgl?dnia wszystkie zmiany w przepisach prawnych.

Ksi?ga Handlowa to nowoczesny system komputerowy, ktry pozwala sporz?dza? obligatoryjne sprawozdania finansowe, raporty wewn?trzne dla potrzeb kierownictwa, szybko i bezb??dnie otwiera?
i zamyka? okres obrachunkowy, na bie??co kontrolowa? rozrachunki oraz wiele innych funkcji niezb?dnych do prowadzenia pe?nej ksi?gowo?ci.

Modu? Ksi?ga Handlowa to:


 • mo?liwo?? tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podzia? na dzienniki cz?stkowe, zestawienie obrotw i sald za dowolny okres (przegl?danie kont syntetycznych i analitycznych),
 • mo?liwo?? wykorzystania schematw ksi?gowych do automatycznego ksi?gowania wszystkich dokumentw oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia ksi?gowe,
 • prowadzenie pe?nej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentw, ktre nie s? fakturami VAT, np. dowody wewn?trzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • mo?liwo?? zaksi?gowania dokumentw bezpo?rednio z innych modu?w, np. list p?ac z modu?u P?ace i Kadry lub dokumentw OT, LT z modu?u ?rodki Trwa?e,
 • mo?liwo?? jednoczesnej pracy na dwch okresach obrachunkowych,
 • tworzenie zestawie? ksi?gowych, w tym: bilans firmy, rachunek zyskw i strat, przep?ywy ?rodkw pieni??nych itd.,
 • prowadzenie analiz finansowych.

Dane zgromadzone w module Ksi?ga Handlowa, oprcz przetwarzania pod k?tem rachunkowo?ci finansowej, mog? by? wykorzystane dla celw rachunkowo?ci zarz?dczej, mi?dzy innymi za spraw? modu?u Analizy. Modu? ten pozwala na zestawianie danych ksi?gowych z danymi pochodz?cymi z innych modu?w, np. z modu?u magazynowo fakturuj?cego, daj?c tym samym wielowymiarowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Pe?na integracja modu?w Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktow? wsp?prac? mi?dzy nimi, co oznacza, ?e informacje zawarte w pozosta?ych modu?ach stanowi? baz? danych tak?e dla modu?u Ksi?ga Handlowa.

Podobnie jak w Ksi?dze Podatkowej, rwnie? w Ksi?ga Handlowa pozwala na automatyczn? generacj? i przesy?anie Deklaracji VAT bez konieczno?ci wychodzenia z domu! Nie musisz traci? czasu, wystarczy ?e eksportujesz potrzebn? Ci deklaracj? do systemu e-deklaracji Ministerstwa Finansw. Wszystkie dane pobierane s? z programu, dzi?ki czemu ?atwo unikniesz pomy?ek. Co wi?cej Comarch OPT!MA daje mo?liwo?? odebrania Urz?dowego po?wiadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urz?du.
Po wi?cej informacji na temat e-deklaracji zapraszamy do lektury dokumentacji Comarch OPT!MA Ksi?ga Handlowa.


Schemat ksi?gowy


Modu? rozszerzony Ksi?ga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:


 • mo?liwo?? zak?adania kont walutowych,
 • mo?liwo?? ksi?gowania schematami ksi?gowymi na konta walutowe,
 • mo?liwo?? przegl?dania dekretw oraz obrotw i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.

Plan kont

Reklama
Reklama