Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Interfejs

Comarch OPT!MA to program idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Program charakteryzuje si? przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, ktry mo?na obs?ugiwa? zarwno za pomoc? myszki, jak i samej klawiatury. Interfejs wyposa?ony jest w pomocny pasek skrtw oraz okno przedstawiaj?ce zbiorczo najwa?niejsze informacje na temat firmy. Comarch OPT!MA gwarantuje znakomit? wizualizacj? danych i mo?liwo?? samodzielnego kreowania wygl?du programu.
W celu u?atwienia codziennej pracy i zapewnienia jej komfortu, w interfejsie programu Comarch OPT!MA znajduj? si? nast?puj?ce elementy:

Okno Informacji Bie??cych to narz?dzie, od ktrego warto rozpocz?? ka?dy dzie? pracy. Okno jest w pe?ni konfigurowalne, dzi?ki czemu mo?na samodzielnie je zbudowa? i dostosowa? do swoich potrzeb. Funkcjonuje tak?e, jako pasek skrtw (np. klikaj?c na czekaj?ce na realizacj? rezerwacje, mo?emy od razu przenie?? si? do ich listy w systemie).
Informacje Bie??ce prezentowane s? zbiorczo w jednym oknie i dotycz? m. in.:


  • przeterminowanych oraz p?atnych dzi? nale?no?ci i zobowi?za?,
  • dzisiejszych faktur sprzeda?y i zakupu,
  • przeterminowanych zamwie? towarw u dostawcw i rezerwacji odbiorcw,
  • oczekuj?cych na realizacj? deklaracji VAT, PIT itp.,
  • wygasaj?cych umw o prac? i nierozliczonych umw,
  • pracownikw, ktrych trzeba wys?a? na badania,
  • zada? zaleg?ych i zaplanowanych na dzi? i najbli?sze dni.
Okno informacji bie??cych

Pasek skrtw pozwala szybko przej?? do najcz??ciej u?ywanych elementw (list dokumentw i okien), co znacznie przyspiesza prac? z systemem i u?atwia nawigacj?. Ka?dy U?ytkownik mo?e zbudowa? w?asny pasek skrtw, decyduj?c o jego zawarto?ci i wygl?dzie. Poni?ej prezentujemy film, na ktrym przedstawiono mo?liwo?ci interfejsu i paska skrtw.
Zak?adka Online to wygodny kana? komunikacji producenta oprogramowania z U?ytkownikiem. B?d?c po??czonym z Internetem, mo?na zapozna? si? z komunikatami producenta, szybko znale?? przydatne strony www, sprawdzi? czy system jest na gwarancji i odnale?? dane teleadresowe Partnera Comarch (opiekuna).

Dodatkowe mo?liwo?ci Interfejsu to:
Obs?uga z klawiatury pozwala sprawnie porusza? si? po systemie, wywo?ywa? r?ne funkcje i szybko wprowadza? dane. Dobrym przyk?adem jest wprowadzanie zapisw do rejestru VAT, ktre w po??czeniu
z operacjami seryjnymi odbywa si? bardzo sprawnie.
Operacje seryjne znacznie przyspieszaj? prac? z systemem. Interfejs pozwala m.in. na seryjne kopiowanie, zatwierdzanie i usuwanie wybranych dokumentw.
Ukrywanie kolumn na wybranych listach pozwala na ?atwe dostosowanie zakresu prezentowanych danych do w?asnych potrzeb.
Blokady dost?pu mo?na ustawi? zarwno do poszczeglnych funkcji systemu, jak i do poszczeglnych baz danych. Poszczeglnym U?ytkownikom, w zale?no?ci od ich kompetencji, mo?na zabroni? wykonywania okre?lonych operacji, ca?kowicie zabroni? dost?pu do wybranych baz danych lub ukry? niektre dane, jak np. wynagrodzenia.

Reklama
Reklama