Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Ksi?ga Podatkowa

Mo?liwo?? ?atwego, szybkiego, a przede wszystkim prawid?owego prowadzenia swojej dokumentacji ksi?gowej, poprzez Ksi?g? Przychodw i Rozchodw lub ewidencj? przychodw obj?tych zrycza?towanym podatkiem dochodowym, jest dla firmy jednym z kluczowych elementw w jej dzia?alno?ci, gdy? ma dzi?ki temu ca?kowit? kontrol? nad rozliczeniami finansowymi oraz bie??cy, bezpo?redni dost?p do wszelkich danych finansowych.

Umo?liwia to modu? Ksi?ga Podatkowa, ktry jest nowoczesnym narz?dziem, realizuj?cym wszystkie niezb?dne funkcje ksi?gowe, dedykowanym dla tych w?a?nie firm. Powsta? on na bazie wieloletnich do?wiadcze? programw rodziny Comarch Klasyka, dodatkowo uzbrojony w najnowsze rozwi?zania zawarte w programie Comarch OPT!MA jest najlepsz? odpowiedzi? na zapotrzebowanie firm w zakresie prowadzenia Ksi?gi Przychodw i Rozchodw lub ewidencji przychodw obj?tych zrycza?towanym podatkiem dochodowym.

Oprcz podstawowych ewidencji ksi?gowych (rejestry VAT, ksi?ga przychodw i rozchodw oraz ewidencja rycza?towa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie ksi?gowo?ci, takich jak: Ewidencja wynagrodze?, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdw samochodem prywatnym. Gromadzone informacje mog? by? automatycznie zaczytane do odpowiednich formularzy, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R, podatek rycza?towy oraz zaliczek na deklaracj? PIT-4R. Modu? pozwala rwnie? na wype?nienie deklaracji Intrastat.

Modu? Ksi?ga Podatkowa, jako cz??? sk?adowa programu Comarch OPT!MA, wsp?pracuje ze wszystkimi pozosta?ymi modu?ami, dzi?ki czemu procesy dekretacji dokumentw w ksi?dze podatkowej b?d? w ewidencji rycza?towej zachodz? automatycznie.

Wsp?praca modu?u Ksi?ga Podatkowa wraz z poni?szymi modu?ami umo?liwia:


 • Faktury Bezpo?rednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrw ksi?gi podatkowej, a nast?pnie przeksi?gowanie ich do odpowiednich kolumn ksi??ki podatkowej lub ewidencji rycza?towej,
 • Kasa/Bank Przeniesienie z modu?u Ksi?ga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisw do rejestrw kasowo/bankowych oraz przysz?ych p?atno?ci do Preliminarza P?atno?ci,
 • ?rodki Trwa?e Przeksi?gowywanie do Ksi?gi Podatkowej odpisw amortyzacyjnych
 • Kadry i P?ace Szybkie zaksi?gowanie listy p?ac pracownikw poprzez uj?cie w Ksi?dze Podatkowej wynagrodze? oraz sk?adek ZUS p?aconych przez pracodawc?.


  Ksi?ga Podatkowa

Modu? Ksi?ga Podatkowa to tak?e:


 • pe?na zgodno?? z Rozporz?dzeniem w Sprawie Prowadzenia Ksi??ki Przychodw i Rozchodw,
 • mo?liwo?? ksi?gowania do bufora (bufor stanowi wst?pne uj?cie zapisw bez konieczno?ci dokonywania korekt),
 • mo?liwo?? ograniczania dost?pu do poszczeglnych funkcji programu,
 • mo?liwo?? agregowania danych z kilku dzia?alno?ci na jedn? zaliczk? na deklaracj? PIT-36 lub PIT-36L,
 • wsp?praca z modu?em Analizy.


Deklaracja VAT-7


Przesy?aj e-Deklaracje VAT
Zamiast drukowa? deklaracj? i wysy?a?, lub j? do urz?du, skorzystaj z eksportu, podpisanej cyfrowo deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansw. Dane niezb?dne do wype?nienia i przes?ania e-deklaracji pobierane s? bezpo?rednio z zapisw systemu finansowo-ksi?gowego Comarch OPT!MA. Jest to najdogodniejszy sposb sk?adania deklaracji podatkowych, gdy? praktycznie eliminuje mo?liwo?? powstawania b??dw podczas r?cznego wype?niania urz?dowych dokumentw. Co wa?ne, Comarch OPT!MA umo?liwia rwnie? odebranie Urz?dowego Po?wiadczenia Odbioru, dzi?ki czemu U?ytkownik mo?e mie? pewno??, ?e jego e-deklaracja dotar?a do urz?du.

Reklama
Reklama