Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

P?ace i Kadry

Obs?uga dzia?u kadrowo-p?acowego wymaga sta?ej aktualizacji wewn?trznych przepisw dostosowanych do zmieniaj?cego si? prawa. Przeprowadzana samodzielnie jest uci??liwa i wymaga sp?dzenia wielu godzin nad zmianami w u?ytkowanym oprogramowaniu. Sytuacja taka nie ma miejsca w systemie Comarch OPT!MA. Dzi?ki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertw Comarch SA, uwzgl?dniaj?cym wszelkie zmiany w prawie, modu? P?ace i Kadry zapewnia nam b?yskawiczn? reakcj? na zmieniaj?ce si? wymogi, odci??aj?c pracownikw dzia?u kadrowo-p?acowego. Daje to pewno?? firmie, a pracownikom bezpiecze?stwo, ?e jej dzia?ania w stosunku do nich zawsze b?d? zgodne z prawem.Modu? P?ace i Kadry zosta? zaprojektowany tak, aby zapewnia? pracodawcy maksymaln? elastyczno?? obs?ugi pracownika (np. wiele form zatrudnienia), natomiast pracownikowi gwarantuje rzetelne prowadzenie jego zatrudnienia (jasne i przejrzyste warunki zatrudnienia widoczne na karcie pracownika).

Modu? P?ace i Kadry sk?ada si? z siedmiu dzia?w:


 • Struktura organizacyjna pozwala na stworzenie kompletnej struktury organizacyjnej przedstawiaj?cej obraz poszczeglnych jednostek funkcjonuj?cych w firmie (wydzia?w, lokalizacji, projektw), z przypisaniem ich do centrum kosztowego (zsynchronizowanego z systemem Comarch CDN XL),
 • Kadry zawieraj? dane personalne pracownikw lub zleceniobiorcw, dane o cz?onkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesi?cznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowi?zkowych i dobrowolnych ubezpiecze? spo?ecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa) wszelkie zapami?tywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworz? histori? jego etatu, w cz??ci kadrowej istnieje rwnie? mo?liwo?? naliczenia deklaracji zg?oszeniowych ZUS oraz deklaracji podatkowych dla pracownikw,
 • Wyp?aty pracownikw udost?pnia funkcje pozwalaj?ce na ?atwe tworzenie wyp?aty dla jednego b?d? grupy pracownikw, wliczaj?c dodatki, akordy; umo?liwia podgl?d umw zawartych z pracownikiem, jego planu pracy, czasu faktycznie przepracowanego oraz nieobecno?ci,
 • Listy p?ac s?u?y definiowaniu dokumentw typu listy p?ac, pozwala na ustalenie okresu, za jaki naliczane b?d? wyp?aty, daty wyp?aty, a tym samym miesi?ca deklaracji PIT i ZUS,
 • Kasy zapomogowo-po?yczkowe (modu? P?ace i Kadry Plus) umo?liwia prowadzenie listy cz?onkw kas zapomogowo po?yczkowych, ewidencj? i raportowanie udzielanych po?yczek i wszelkich potr?ce? zwi?zanych z PKZP,
 • Deklaracje udost?pnia i znacznie u?atwia mo?liwo?? generowania formularzy PIT-4R, PIT-8AR, deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracownikw oraz w?a?cicieli, deklaracji rocznej ZUS IWA, deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z za??cznikami); z poziomu Deklaracji istnieje rwnie? mo?liwo?? seryjnego wysy?ania deklaracji podatkowych dla pracownikw (PIT-11, PIT-40) do systemu e-Deklaracje,
 • S?owniki zawieraj? modyfikowane przez U?ytkownika s?ownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodw, kwalifikacje, przyczyny zwolnienia i inne.

  Modu? jest w pe?ni zintegrowany z najnowsz? wersj? programu P?atnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

  Modu? podstawowy (P?ace i Kadry) umo?liwia m. in.:
 • zgodne z przepisami rozliczanie r?norodnych nieobecno?ci, m.in. zwolnie? lekarskich, urlopw,
 • kontrol? stopnia wykorzystania limitw nieobecno?ci przez pracownika,
 • definiowanie niestandardowych sk?adnikw wyp?at, nieobecno?ci oraz limitw nieobecno?ci,
 • modyfikacj? danych podatkowych: progw, kosztw uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
 • wysy?anie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • export/import danych kadrowych pracownikw i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona wpisywanie sumarycznie czasu pracy za ca?y miesi?c),
 • rozliczanie wszystkich typw umw cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • eksport oraz import umw zlece? do arkusza kalkulacyjnego,
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
 • obs?ug? udzielanych na poczet wynagrodze? zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto), podzia? po?yczek na rat? kapita?ow? oraz odsetki z mo?liwo?ci? oddzielnego ksi?gowania,
 • seryjne wyp?acanie dla zaznaczonych pracownikw wybranego dodatku na li?cie dodatkowych wyp?at,
 • powi?zanie dodatkw i umw cywilnoprawnych z listami p?ac, dzi?ki czemu b?d? nalicza?y si? automatycznie na wskazanych listach,
 • podzia? wynagrodzenia osi?gni?tego przez pracownika na wyp?at? gotwkow? i przelew na konto bankowe,
 • korekty do zaksi?gowanych list p?ac, z mo?liwo?ci? zachowania w programie wyp?at naliczonych w pierwotnej postaci,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowi?zuj?cymi wzorami formularzy,
 • sporz?dzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z za??cznikami),
 • wyliczanie sk?adek ZUS i deklaracji dla w?a?cicieli,
 • tworzenie i przesy?anie do P?atnika formularzy zg?oszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracownikw i w?a?cicieli wraz z wymaganymi za??cznikami,
 • mo?liwo?? zaimportowania danych pracownikw z programu P?atnik, co jest du?ym u?atwieniem przy rozpoczynaniu pracy z Comarch OPT!MA, niezale?nie od tego, z jakiego oprogramowania U?ytkownik korzysta? wcze?niej,


Formularz danych pracownika (modu? P?ace i Kadry Plus)


Modu? rozszerzony (P?ace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:


 • obs?ug? firm maj?cych rozbudowan? struktur? organizacyjn? (drzewiasta struktura wydzia?w),
 • ?cis?e powi?zanie listy p?ac z wybranym wydzia?em (domy?lne filtrowanie pracownikw z listy p?ac uwzgl?dniaj?ce wydzia? oraz symbol wydzia?u u?yty w numeracji),
 • skomplikowane systemy wynagrodze? dla wyp?at liczonych wed?ug trzynastu algorytmw,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorw wyliczaj?cych dodatki - zastosowanie dowolnej liczby wzorcw p?acowych, sta?ych okresowych, operatorw matematycznych, wsp?czynnikw liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwo?uj?cych si? do czasu pracy, nieobecno?ci, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutw,
 • automatyczne okresowe naliczanie sk?adnikw wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin kontrola cz?stotliwo?ci wyp?acania sk?adnikw wynagrodzenia nale?nych rzadziej ni? co miesi?c, takich jak premie kwartalne czy trzynastki; dowolne ustalanie d?ugo?ci okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesi?cy) dla poszczeglnych grup zatrudnionych,
 • mo?liwo?? importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomoc? czytnikw RCP,
  odnotowanie w kalendarzu obecno?ci pracownika do sze?ciu wej??/wyj?? w obr?bie doby (wersja podstawowa P?ace i Kadry PK umo?liwia rejestracj? tylko jednego wej?cia/wyj?cia),
 • definiowanie stref dla kalendarzy jako?ciowe zr?nicowanie czasu pracy maj?ce odzwierciedlenie rwnie? podczas naliczania wynagrodzenia,
  opis analityczny bardzo szczeg?owy opis listy p?ac tworzony automatycznie w oparciu
  o predefiniowane w kadrach schematy, z mo?liwo?ci dodatkowej edycji w elementach wyp?aty; umo?liwia predekretowanie kosztw wynagrodze? wed?ug r?nych kryteriw,
 • mo?liwo?? wykorzystania opisu analitycznego w schematach ksi?gowych modu?u Ksi?ga Handlowa OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomoc? ktrych mo?na opisywa? pracownikw, wprowadzaj?c dowolna liczb? dodatkowych informacji; mo?liwo?? opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu sk?adnikw wynagrodzenia pozwala na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodze? i u?atwia konfigurowanie p?ac ? wprowadzenie atrybutw zwi?ksza dodatkowo mo?liwo?ci systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracownikw,
 • pe?na obs?uga kas zapomogowo-po?yczkowych: przynale?no?? do PKZP, rejestracja sk?adek (wk?adw), przydzielanie zapomg, udzielanie po?yczek z tworzeniem harmonogramw sp?at, raportowanie,
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotycz?cych danych kadrowych i p?acowych, m.in.:

  -mo?liwo?? seryjnego modyfikowania pl na kartotekach wybranych pracownikw, np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia,

  -seryjne przypisanie i modyfikacja zwi?zanych z etatem dodatkw dla zaznaczonych pracownikw
  -seryjne dodawanie akordw wybranym pracownikom,
  -seryjne wyliczanie limitw urlopowych i seryjna rejestracja nieobecno?ci,


 • Formularz wyp?aty pracownika

  Comarch OPT!MA P?ace i Kadry mo?na zintegrowa? rwnie? z systemem Comarch CDN XL, korzystaj?c z dodatkowego modu?u synchronizacji. Nazwa tego produktu to Comarch CDN Kadry i P?ace XL.
Reklama
Reklama