Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Serwis

Modu? Comarch OPT!MA Serwis dedykowany jest dla firm zajmuj?cych si? dzia?alno?ci? serwisow?. Umo?liwia rejestracj? zdarze? dotycz?cych zlece? serwisowych oraz planowanie pracy serwisantw. Potrzeby firmy w zakresie us?ug serwisowych zale?? zarwno od jej wielko?ci, jak i specyfiki dzia?ania. Tak wi?c, w zale?no?ci od przedsi?biorstwa, w module Serwis mo?na:
prowadzi? kartoteki urz?dze? serwisowanych (w podziale na rodzaje),
swobodnie opisywa? urz?dzenia serwisowane cechami (atrybutami), w tym rwnie? obowi?zkowymi (np. wymagane jest podanie numeru seryjnego),
rejestrowa? wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i w toku) i opisywa? cechami,
fakturowa? wykonane czynno?ci oraz u?yte cz??ci za pomoc? jednej us?ugi,
harmonogramowa? zadania i rejestrowa? wykonane czynno?ci (zlecenia s? albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiaj? do kolejki zg?osze? oczekuj?cych sk?d serwisanci pobieraj? je dla siebie w zale?no?ci od zasad obs?ugi serwisu w danej firmie),
szybko wyszukiwa? zlecenia i zadania przeterminowane lub na dzi?,
rejestrowa? histori? realizacji napraw (wraz z rejestracj? czasu trwania) oraz wykorzystanych cz??ci,
bezpo?rednio z poziomu zlecenia wystawi? faktur?/paragon na wykonan? us?ug? (wymagany modu? Faktury),
pojawi?a si? mo?liwo?? cz??ciowego fakturowania us?ug,
w przypadku zlece? zwi?zanych z wyjazdem do Klienta istnieje mo?liwo?? zarezerwowania czasu w terminarzu.

Du?? zalet? modu?u Comarch OPT!MA Serwis jest mo?liwo?? wsp?pracy z modu?em Comarch OPT!MA Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modu?em magazynowym Comarch OPT!MA Handel (w zakresie pobierania cz??ci z magazynu). Jednak modu?y te nie s? wymagane do funkcjonowania modu?u serwisowego (je?eli U?ytkownik nie posiada modu?w handlowo-magazynowych, to funkcje przekszta?ce? do dokumentw handlowych i magazynowych nie b?d? dost?pne). U?ytkownicy, ktrzy posiadaj? modu? Comarch OPT!MA Analizy, maj? mo?liwo?? raportowania informacji gromadzonych w module programu Comarch OPT!MA Serwis. Dost?pne s? nast?puj?ce zestawienia:
analiza czynno?ci wed?ug serwisantw,
analiza czynno?ci wed?ug kontrahentw,
analiza warto?ci zlece? wed?ug serwisantw,
wykonane czynno?ci w zadanym okresie,
najcz??ciej pobierane cz??ci,
raport brakuj?cych cz??ci,
najcz??ciej wykonane czynno?ci.

?atwo wprowadzaj zg?oszenia
W celu stworzenia formularza zg?oszenia us?ugi serwisowej stworzono pi?? zak?adek, dzi?ki ktrym ?atwo filtrowa? i kontrolowa? zlecenie:
Oglne zawiera wszystkie informacje oglne dotycz?ce zlecenia,
Kontrahent - na zak?adce U?ytkownik mo?e wprowadzi? kontrahenta i odbiorc?,
Czynno?ci na zak?adce U?ytkownik mo?e okre?li? czynno?ci do wykonania dla danego zlecenia serwisowego lub wprowadzi? notatki,
Cz??ci zawiera informacje o wykorzystanych cz??ciach; z poziomu tej zak?adki U?ytkownik mo?e pobiera? cz??ci potrzebne do realizacji zlecenia dokumentem MM lub utworzy? zamwienie u dostawcy na wskazane cz??ci,
Atrybuty zawiera informacje o atrybutach przypi?tych do zlecenia, za pomoc? ktrych mo?na wpisa? charakterystyczne cechy danego zlecenia (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.),
Dokumenty zawiera list? zwi?zanych ze zleceniem dokumentw.

Wybierz sposb realizacji
Ka?da czynno??, jak? nale?y wykona? w zwi?zku z realizacj? zlecenia, mo?e by? przypisana do innego operatora. U?ytkownik mo?e okre?li? sposb, w jaki ma by? realizowana przez serwisanta dana czynno??. Do wyboru s? trzy opcje:
niezale?na czynno??, ktra mo?e by? zrealizowana w dowolnym momencie w trakcie realizacji zlecenia,
po wykonaniu poprzedniej ? czynno??, ktra mo?e by? zrealizowana dopiero, gdy czynno?? poprzedzaj?ca j? na li?cie zostanie wykonana,
wed?ug terminu czynno??, ktra mo?e by? zrealizowana w podanym terminie.

Terminarz
W przypadku czynno?ci wykonywanych w podanym terminie istnieje mo?liwo?? zarezerwowania czasu w terminarzu konkretnego operatora. Operatorzy mog? rwnie? filtrowa? na li?cie zlecenia, na ktrych maj? przypisane do realizacji czynno?ci.

Kosztorysowanie
Dla potrzeb kosztorysowania mo?na wyliczy? warto?? netto i brutto czynno?ci (us?ug) oraz cz??ci wpisanych na danym zleceniu.

Warto?? zlecenia

Wraz z zamykaniem zlecenia U?ytkownik ma mo?liwo?? tworzenia dokumentw handlowo-magazynowych. Oglnie fakturowanie zlecenia polega na tworzeniu:
dokumentu RW na cz??ci nie podlegaj?ce fakturowaniu,
dokumentu WZ na cz??ci podlegaj?ce fakturowaniu,
dokumentu FA/PA, zawieraj?cego cz??ci z dokumentu WZ oraz wszystkie us?ugi cennikowe z zak?adki czynno?ci,
dokumentu FA na jedn? us?ug?, gdzie cz??ci widniej?ce na fakturze w postaci us?ugi s? rozchodowane przy pomocy RW.

Reklama
Reklama