Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

CRM

Dynamicznie zmieniaj?ce si? ?rodowisko biznesowe wymaga wysokiej jako?ci obs?ugi klientw, szybkiego kojarzenia zdarze? i gromadzenia informacji na temat otoczenia.

Dla kogo?
Poniewa? potrzeby w zakresie CRM zale?? od wielko?ci firmy, jak i specyfiki jej dzia?ania, dlatego modu? Comarch OPT!MA CRM obejmuje bardzo r?ne zagadnienia:
rejestracj? kontaktw z Klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiaj?cy, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
harmonogramowanie zada? i rejestracja wykonanych czynno?ci (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
ustalanie procedur obs?ugi Klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
baz? wiedzy wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzaj?ce si? pytania.

Rejestracja Klientw i zada?
Dzi?ki modu?owi CRM mo?na rejestrowa? kontakty z klientami. Mo?na rwnie? wprowadza? zadania, jakie powinni wykona? poszczeglni operatorzy w zwi?zku z obs?ug? klientw. Znacznym u?atwieniem jest mo?liwo?? wprowadzenia zadania g?wnego i powi?zanych z nim zada? szczeg?owych. Dzi?ki temu mo?na wi?za? ze sob? kontakty i zadania dotycz?ce jednego w?tku (na przyk?ad poszczeglnych projektw realizowanych w firmie). Pozwala to na znacznie ?atwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczeglnych w?tkw.

Lista zada? i kontaktw


Program umo?liwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentw oraz plikw zarejestrowanych w systemie. Dzi?ki temu U?ytkownik ma pe?ny wgl?d w dokumentacj? zgromadzon? w zwi?zku z realizacj? danego zadania.

Przydzielanie opiekuna do zadania
Rwnocze?nie ka?dy kontakt/zadanie mo?e mie? opiekuna. Do ka?dego zadania przypisa? mo?na osob? za nie odpowiedzialn?. Umo?liwia to realizacj? takiego schematu, gdzie jedna osoba (np. kierownik dzia?u) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Dla ka?dego zadania operator odpowiedzialny mo?e wskaza? procentowo stopie? realizacji lub etap, na jakim znajduj? si? dane zadania. Prze?o?ony mo?e ?atwo sprawdzi? zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz stopie? realizacji ca?ego w?tku (projektu).

Formularz kontaktu

Terminarz
Dodatkow? funkcj? jest terminarz, ktry umo?liwia wizualizacj? zada? z mo?liwo?ci? dodawania/edycji zada?. Poszczeglnym operatorom daje on mo?liwo?? kontroli powierzonych im zada?. Terminarz mo?e by? wykorzystywany rwnie? przez szefa, ktry b?dzie mia? mo?liwo?? kontroli czasu pracy pracownikw, szybkiego wgl?du do przypisanych im zda?, modyfikacji czy te? dodania nowych.

Graficzny terminarz

Faktury cykliczne
Odr?bn? funkcj? w module CRM s? faktury cykliczne, ktre s? stworzone g?wnie z my?l? o firmach, ktre okresowo wystawiaj? takie same dokumenty. Przyk?adem tutaj mog? by? faktury abonamentowe. U?ytkownik tworzy wzorce faktur, gdzie wpisuje, dla jakich kontrahentw faktury b?d? generowane. Okre?la rwnie?, jakie us?ugi, w jakiej ilo?ci oraz w jakiej cenie b?d? fakturowane. Na podstawie takich wzorcw mo?e nast?pnie automatycznie tworzy? faktury sprzeda?y w module handlowym.

Reklama
Reklama