Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

e-Sklep

Comarch e-Sklep to innowacyjne rozwi?zanie wspomagaj?ce prowadzenie sprzeda?y w Internecie. Jest to jedyny sklep internetowy w pe?ni zintegrowany z najpopularniejszymi systemami do zarz?dzania firm? - Comarch e-OPT!MA, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM.

Automatyczna synchronizacja oszcz?dza czas w?a?ciciela sklepu oraz minimalizuje ryzyko wyst?pienia pomy?ek. Do sklepu przekazywane s? informacje na temat towaru, natomiast w drug? stron? p?yn? zamwienia okre?laj?ce ilo??, miejsce dostawy, sposb zap?aty czy dane na faktur?. Ca?o?? przep?ywu informacji odbywa si? w tle i jest zupe?nie niezauwa?alna ani dla Klienta ani dla w?a?ciciela sklepu.

OPIS FUNKCJONALNO?CI Comarch e-Sklep:

1. ?cis?a integracja z programami do zarz?dzania Comarch

Podstawowym za?o?eniem dzia?ania Comarch e-Sklep jest ?cis?a wsp?praca z systemami do zarz?dzania firm?: Comarch e-OPTIMA, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL oraz Comarch ALTUM. Polega ona na dzieleniu si? mi?dzy systemem, a sklepem internetowym potrzebnymi informacjami - automatycznie.
Do sklepu przekazywane s? informacje zgromadzone w systemie Comarch na temat towaru ,takie jak: opis, zdj?cie, cena, dost?pno?ci zasobw czy specyfikacja, natomiast w drug? stron? p?yn? zamwienia okre?laj?ce: ilo??, miejsce dostawy, sposb zap?aty czy dane na faktur?.
Ca?o?? przep?ywu informacji odbywa si? w tle i jest zupe?nie niezauwa?alna dla Klienta oraz w?a?ciciela sklepu.Mo?na powiedzie?, ?e w ten sposb system do zarz?dzania firm? staje si? cz??ci? panelu administracyjnego sklepu internetowego, co ca?kowicie likwiduje problem r?cznego uzupe?niania zmieniaj?cych si? danych w obu aplikacjach. W?a?ciciel sklepu internetowego ma pod r?k? zawsze aktualne informacje na temat prowadzonej sprzeda?y oraz bogate mo?liwo?ci jej mierzenia i analizowania.


2. Przyjazny oraz elastyczny sposb obs?ugi.

Intuicyjny, estetyczny oraz funkcjonalny interfejs graficzny to wa?ny wyr?nik Comarch e-Sklep. Z jednej strony pozwala Klientom sklepu na ?atwe i wygodne zapoznanie si? z ofert?, z drugiej za? daje w?a?cicielowi sklepu szeroki wachlarz opcji zmiany wygl?du i funkcjonalno?ci.Comarch e-Sklep posiada bardzo szerokie mo?liwo?ci dostosowania szaty graficznej sklepu do w?asnych potrzeb:
* Wybr uk?adu - layout'u - spo?rd kilku gotowych schematw
* Swoboda w rozmieszczaniu elementw sklepu dzi?ki metodzie "przeci?gnij i upu??"
* Edycja praktycznie ka?dego elementu graficznego witryny sklepu
* Pe?na kontrola tego jakie informacje na temat produktu maj? by? prezentowane
* Mo?liwo?? zmiany rozmiaru wy?wietlanego zdj?cia
* Wybr sposobu prezentacji oferowanych towarw

Prosta droga do zamwienia
Interfejs graficzny Comarch e-Sklep prowadzi w prosty sposb internaut? od przegl?dania listy katalogw, list towarw do logowania i sk?adania zamwie?.

Towary
Internauta poprzez przegl?danie odpowiednich katalogw mo?e szybko odnale?? towar, ktrym jest zainteresowany. Ponadto wykorzystuj?c wyszukiwark? mo?e znacznie skrci? czas dotarcia do poszukiwanego towaru. Szczeg?owe za? dane umieszczonych produktw oraz mo?liwo?? ich wydruku pozwalaj? mu na wnikliw? analiz? poszczeglnych pozycji z listy towarw. Do opisw towarw mo?na za??czy? dowolne pliki, dzi?ki czemu mo?liwe jest przedstawienie projektw graficznych, specyfikacji technicznej itp.
Przy towarach mog? by? wy?wietlane informacje o dost?pno?ci towarw w postaci piktorgramw (stany magazynowe rzeczywiste lub fikcyjne).
W razie pyta? internauta mo?e skontaktowa? si? ze sprzedawc? drog? mailow? lub poprzez komunikator Gadu-Gadu lub Skype. Zalogowany internauta otrzymuje rwnie? mo?liwo?? przegl?dania historii zamwionych przez siebie towarw.

3. Dost?pno?? w modelu us?ugowym (wersja Online)

W tym modelu Comarch e-Sklep zainstalowany jest na serwerach Comarch (oprogramowanie Comarch mo?e tu wyst?powa? zarwno stacjonarnie, jak i w wersji Online).
Aby prowadzi? firm? i sprzedawa? w sieci wystarczy dost?p do Internetu. Wszelkie czynno?ci zwi?zane z wystawianiem towaru w sklepie i realizacj? zamwienia mo?na wykona? przez przegl?dark? internetow?.
Oprcz tego modelu dost?pna jest rwnie? nast?puj?ca konfiguracja: Comarch e-Sklep stacjonarnie + System Comarch stacjonarnie.
W tym przypadku zarwno oprogramowanie Comarch, jak i Comarch e-Sklep zainstalowane s? w jego infrastrukturze informatycznej. Wwczas firma sama musi zadba? o odpowiednie ?rodowisko informatyczne oraz jego utrzymanie.

4. Wieloj?zyczno?? Comarch e-Sklep

Funkcja ta pozwala na dostosowanie si? do prowadzenia sprzeda?y na rynkach zagranicznych. Oprcz wersji polskiej mamy mo?liwo?? wybrania jednej z 4 nowych wersji j?zykowych: angielskiej, niemieckiej, ukrai?skiej oraz francuskiej. Administrator sam mo?e zdecydowa? w jakich j?zykach b?dzie dost?pny interfejs Comarch e-Sklep.

5. Wsp?praca z serwisami internetowymi

Integracja z zewn?trznymi serwisami internetowymi - Comarch e-Sklep umo?liwia szerok? wsp?prac? z:
* porwnywarkami cenowymi: Sk?piec, Ceneo, Nokaut
* serwisem aukcyjnym Allegro
* serwisami p?atno?ci internetowych: Dotpay.pl, P?atno?ci.pl, Przelewy24.pl, PayPal

Dotpay (do 2008 dzia?aj?cy jako Allpay) pierwszy polski system autoryzacji i rozlicze? p?atno?ci elektronicznych. Dostawca p?atno?ci bankowych, kartowych, gotwkowych i mobilnych do obs?ugi transakcji pomi?dzy sprzedaj?cymi, a kupuj?cymi w Internecie. Z p?atno?ci Dotpay korzystaj? znane portale internetowe, liderzy e-handlu, koncerny medialne, platformy sprzeda?owe, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz biura podro?y.

6. Narz?dzia promocji Comarch e-Sklep

Dla ka?dego sklepu internetowego niezmiernie wa?n? kwesti? jest dotarcie z ofert? do jak najwi?kszej liczby potencjalnych Klientw. Aby osi?gn?? ten cel nale?y korzysta? z narz?dzi, ktre sprawi? ?e informacje o towarach b?d? obecne w wielu miejscach odwiedzanych przez potencjalnych Klientw.

Promocja oferty handlowej w Internecie
Coraz wi?cej internautw, dokonuj?cych zakupw w sieci, w poszukiwaniach atrakcyjnej oferty korzysta z porwnywarek cenowych. Comarch e-Sklep wsp?pracuje z najpopularniejszymi polskimi porwnywarkami: Nokaut.pl, Ceneo.pl, Sk?piec.pl.

Ceneo.pl jest najwi?ksz? na polskim rynku porwnywark? cen produktw w sklepach internetowych.
Jako jeden z najwi?kszych serwisw e-commerce w Polsce, dostarcza U?ytkownikom narz?dzie, ktre umo?liwia szybkie i ?atwe wyszukanie produktw oraz informacji o produktach, a nast?pnie porwnanie ich cen w wielu sklepach

Ofert? sklepu mo?na tak?e promowa? dzi?ki ?cis?ej wsp?pracy Comarch e-Sklep z Galeri? Handlow? OnetZakupy.

Galeria Handlowa OnetZakupy to agregat wielu serwisw i nowych funkcjonalno?ci e-commerce w portalu Onet.pl. Galeria Handlowa OnetZakupy oferuje Sklepom Internetowym mo?liwo?? bezp?atnej prezentacji produktw, nowy, znacznie ?atwiejszy sposb integracji oraz r?norodne formy reklamowania si? w serwisie.

W?a?ciciel sklepu mo?e polepszy? wyszukiwanie sklepu przez przegl?dark? Google oraz analizowa? z jakich stron internauci trafiaj? do sklepu, dzi?ki integracji z Google Analytics.

Integracja z Allegro

Ponad po?ow? warto?ci wszystkich internetowych transakcji handlowych w Polsce stanowi? aukcje internetowe. Comarch e-Sklep umo?liwia integracj? z najpopularniejsz? polsk? platform? aukcyjn? - Allegro.pl. Funkcjonalno?? umo?liwia wystawienie produktw znajduj?cych si? w ofercie sklepu na aukcjach internetowych.

Przekaz marketingowy
Dodatkowo w?a?ciciel Comarch e-Sklep mo?e wspomaga? swoj? sprzeda? poprzez prowadzenie bie??cych akcji marketingowych tj.:
* Zarz?dzanie zawarto?ci? list: Promocje, Nowo?ci, Bestsellery
* Pod??czanie w?asnych bannerw reklamowych (rwnie? w formacie Flash)
* Wys?anie newsletterw
* Umieszczanie przy ka?dym towarze list jego zamiennikw i akcesoriw

Wersja demonstracyjna e-Sklepu dost?pna jest tutaj http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/icomarch24/comarch_esklep/demo_comarch_esklep

Reklama
Reklama