Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Faktury

Modu? programu Comarch OPT!MA Faktury to sposb na ?atwe wystawianie dokumentw handlowych zarwno w z?otwkach, jak i walutach obcych. Dzi?ki cennikowi z dowoln? ilo?ci? cen, kartotece kontrahentw, wystawianie faktur jest proste i intuicyjne. Nie tra? swojego czasu! Zobacz, co jeszcze oferuje modu? Faktury.

Dla kogo?
Pracuj z Comarch OPT!MA Faktury i wystawiaj wszystkie potrzebne dokumenty sprzeda?y i kupna, takie jak: r?nego rodzaju faktury sprzeda?y (dla podmiotw gospodarczych i osb fizycznych), faktury koryguj?ce, faktury Pro Forma, faktury zaliczkowe czy paragony. Dodatkowym atutem mo?e by? wystawianie powy?szych dokumentw w walutach innych ni? polski z?oty i dobr dowolnej formy p?atno?ci. Ka?dy U?ytkownik mo?e dowolnie definiowa? numeracj? wystawianych dokumentw i prowadzi? dowoln? ilo?? grup asortymentowych prezentowanych w formie drzewa.

Oczywi?cie Comarch OPT!MA Faktury to modu? w pe?ni zintegrowany z systemem Comarch OPT!MA, dzi?ki czemu mo?liwa jest wsp?praca z innymi modu?ami Comarch OPT!MA pomagaj?cymi w ksi?gowaniu, handlu czy wspomagaj?cymi zarz?dzanie firmy. Dane wprowadzone do systemu jeden raz s? widoczne w ca?ym systemie, dzi?ki czemu nie wyst?puje tyle pomy?ek, ile dotychczas.Faktura gotowa do wystawienia

Zalety programu
Inne zalety programu to niew?tpliwie:
operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentw),
faktury mo?na wystawia? w cenach od netto lub od brutto,
nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
dla ka?dego kontrahenta mo?na zdefiniowa? szczeg?owe warunki handlowe,
wygl?d graficzny faktury mo?na dowolne definiowa? uk?ad kolumn, nag?wek faktury, umieszczenie logo firmy, dzi?ki darmowemu generatorowi raportw GenRap,
opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarw) oraz ca?ych dokumentw i kontrahentw,
gotowe zestawienia wed?ug cech (atrybutw) pozycji na dokumencie i ca?ych dokumentw.

Okno sprzeda?y dedykowanej
Pisz?c o module Comarch OPT!MA Faktury nie mo?na zapomnie? o Oknie sprzeda?y dedykowanej. Jest to funkcjonalne narz?dzie, dzi?ki ktremu podwy?szeniu ulega jako?? obs?ugi sta?ych Klientw. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu jeste?my w stanie szybciej wystawi? dokument dla kontrahenta, przy okazji otrzymuj?c informacje na temat:
danych teleadresowych z mo?liwo?ci? podgl?du karty kontrahenta,
zestawienia rabatw z mo?liwo?ci? wydruku indywidualnego cennika,
historii kontrahenta (wszelkie dokumenty zwi?zane z kontrahentem),
historii p?atno?ci kontrahenta wraz z prognoz? p?atno?ci przysz?ych,
przyznanego limitu kredytu kupieckiego, warto?ci przeterminowanych p?atno?ci, zad?u?enia i pobranych zaliczek,
analizy w formie wykresu s?upkowego sprzeda?y za ostatnie trzy miesi?ce w porwnaniu z analogicznymi miesi?cami w roku poprzednim,
listy zdarze? CRM dotycz?cych kontrahenta z mo?liwo?ci? rejestracji nowych z poziomu okna.Okno sprzeda?y dedykowanej

?atwa sprzeda?/zakup
Aby do minimum ograniczy? czas zwi?zany z wystawianiem dokumentw, istnieje mo?liwo?? ?atwej sprzeda?y lub ?atwych zakupw, dzi?ki ktrym wystawienie faktury przebiega poprzez trzy kroki. Polega ono na zaznaczeniu zasobw i okre?leniu ich ilo?ci, wyborze dokumentu (faktura, paragon), oraz wyborze kontrahenta na dokumencie.

Ofertowanie
Specjaln? propozycj? stanowi dodatkowa aplikacja Comarch OPT!MA Ofertowanie, ktra usprawnia przygotowanie w Microsoft Office Word oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpo?rednio z Comarch OPT!MA.

Elektroniczna wymiana dokumentw
System Comarch OPT!MA mo?e wsp?pracowa? z systemem ECOD, dzi?ki czemu mo?liwa jest elektroniczna wymiana dokumentw z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamwie? realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Program do faktur, program do fakturowania, programy do fakturowania, program do wystawiania faktur

Reklama
Reklama