Błąd
 • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Handel

Je?eli prowadzisz firm? handlow? mamy dla Ciebie narz?dzie, ktre u?atwi Ci codzienn? prac?. Modu? Handel pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej, a tak?e na korzystanie z pe?nej funkcjonalno?ci modu?u Faktury. U?ywaj?c modu?u Handel w ?atwy sposb mo?na prowadzi? i zarz?dza? gospodark? magazynow? przy zastosowaniu rozliczenia kosztu w?asnego sprzeda?y, jedn? z metod: FIFO, LIFO, AVCO oraz QUAN.

Dla kogo?
Program umo?liwia wystawianie r?nego rodzaju dokumentw handlowych i magazynowych: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamwienia i rezerwacje, przyj?cia i wydania zewn?trzne oraz wewn?trzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych. Cz??? dotycz?ca magazynowania towarw pozwala nimi zarz?dza? w zale?no?ci od zasad przyj?tych w firmie. Podstawowymi funkcjami programu s?:
obs?uga dokumentw zewn?trznych, takich jak: PZ Przyj?cia Zewn?trzne, WZ Wyda? Zewn?trznych; w zale?no?ci od przyj?tego w firmie schematu obiegu dokumentw program umo?liwia wybr sposobu pracy:
wystawienie PZ/WZ, a nast?pnie przekszta?cenie do Faktury Zakupu/Faktury Sprzeda?y,
z kilku dokumentw PZ/WZ generowanie jednej Faktury Zakupu/Faktury Sprzeda?y,
wystawienie dokumentu FA/FZ, a nast?pnie na jego podstawie wystawienie dokumentu magazynowego WZ/PZ;
obs?uga dokumentw wewn?trznych, takich jak: PW Przyj?cie Wewn?trzne, RW - Rozchd Wewn?trzny, MM Przesuni?cie Mi?dzymagazynowe; s? to dokumenty odzwierciedlaj?ce ruch towarw w firmie, ktre nie powoduj? naliczania podatku VAT, ani p?atno?ci;
inwentaryzacja dotyczy wybranego magazynu i jest procesem trzyetapowym, w ktrym pocz?tkowo tworzy si? podk?adki, liczy towar, a nast?pnie uzupe?nia informacje o jego ilo?ci i zamkni?ciu inwentaryzacji;
kompletacja umo?liwiaj?ca uproszczon? form? produkcji towaru ? produkt wprowadza si? do systemu na podstawie dokumentu PWP, czyli Przyj?cia Wewn?trznego Produktu;
wielomagazynowo?? to mo?liwo?? prowadzenia kilku lokalnych magazynw w obr?bie jednej firmy; magazyny mog? by? prowadzone lokalnie lub w lokalizacjach odleg?ych (informacje o towarach s? przesy?ane za pomoc? plikw);
rozliczanie kosztu w?asnego sprzeda?y odbywa si? za pomoc? jednej z poni?szych metod:
FIFO,
LIFO,
AVCO (?rednio wa?one),
istnieje rwnie? mo?liwo?? okresowego naliczania kosztu (QUAN);
nadawanie cen i atrybutw mo?liwo?? przypisania towaru do wielu grup magazynowych oraz nadawanie specjalnych atrybutw opisuj?cych dany towar; atrybuty te mog? przyjmowa? form? tekstow?, liczbow? lub graficzn?, np. zdj?cie towaru.


Atrybut binarny (graficzny) zdj?cie towaru

Dodatkowe funkcjonalno?ci
Modu? programu Comarch OPT!MA Handel to ponadto:

 • pe?na informacja o stanach magazynowych (ilo?ci towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamwieniach itp.),
 • wielowalutowo??,
 • obs?uga faktur zaliczkowych krajowych i zagranicznych,
 • dokumenty wewn?trzunijne,
 • uproszczona obs?uga importu,
 • mo?liwo?? wystawiania wielu Faktur sprzeda?y do jednej FPF - Faktury Pro Forma,
 • obrt opakowaniami kaucjonowanymi z mo?liwo?ci? fakturowania opakowa? niezwrconych w terminie,
 • atrybuty transakcji mo?liwo?? opisania ka?dego dokumentu/transakcji dowoln? ilo?ci? dodatkowych cech,
 • mo?liwo?? tworzenia dokumentu RO do FPF z formularza. Dzi?ki czemu mo?liwe jest kontrolowanie stanu rezerwacji w przypadku wystawiania FA i WZ cz??ciowych,
 • zestawienia wed?ug atrybutw transakcji oraz atrybutw towarw,
 • zestawienia obrazuj?ce ruchy towaru na magazynie,
 • historia transakcji towaru oraz kontrahenta,
 • kontrola p?atno?ci przeterminowanych, blokada sprzeda?y poni?ej limitu kredytu,
 • kontrola stanw minimalnych i maksymalnych, generowanie zamwie? na brakuj?ce towary,
 • sprzeda? dedykowana w jednym oknie widoczne najwa?niejsze informacje o kliencie i wszystkich transakcjach z nim przeprowadzonych,
 • wsp?praca z e-sklepem.

Handel Plus
Rozszerzony modu? Comarch OPT!MA Handel Plus.
W porwnaniu z wersj? standardow? zawiera dodatkowo mo?liwo??:

 • przyj?cia i ocechowania konkretnych partii dostawy,
 • wydania towaru ze wskazaniem na dostawy.

Te dwie innowacyjne funkcje to narz?dzia dla firm, w ktrych kluczowe znaczenie odgrywa mo?liwo?? prowadzenia obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zr?nicowane pod wzgl?dem opisuj?cych je cech.
zobacz

U?ytkownik sam decyduje, jak wprowadzi? towar na magazyn, aby w jak najbardziej przejrzysty dla siebie sposb mc go potem rozchodowa?. Stworzono mechanizm podzia?u wprowadzanych dostaw na konkretne partie w jednoznaczny i precyzyjny sposb opisane za pomoc? cech. W zale?no?ci od potrzeb mo?liwe jest zdefiniowanie a? do dziesi?ciu atrybutw dla danej partii. Dodatkowo znacznik obowi?zkowo?ci opcjonalnie definiowany podczas tworzenia cech zapewnia pe?n? kontrol? ze strony programu blokowana jest mo?liwo?? zatwierdzenia dostawy w przypadku braku cech obowi?zkowych dla danej partii.

Rozbudowany i p?ynny mechanizm tworzenia ocechowanych partii dostaw to znaczne usprawnienie i zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Szczeg?owy opis partii pozwala przy wydawaniu wyszukiwa? i wprowadza? na dany dokument ??dany produkt o konkretnych cechach. U?ytkownik sam decyduje, z ktrego przyj?cia lub ktr? sztuk? o zdefiniowanych cechach chce wyda? z magazynu. Zapewnia to pe?n? kontrol? i ?wiadomy wybr konkretnych zasobw podczas prowadzenia obrotu towarami.

Reklama
Reklama