Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Biuro Rachunkowe

Modu? Biuro Rachunkowe dzi?ki mo?liwo?ciom funkcjonalnym oraz w?asnemu interfejsowi staje si? niezb?dnym narz?dziem w pracy ka?dego biura. Modu? ten stanowi panel wspieraj?cy codzienn? prac? operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obs?ugiwanych baz (Klientw). Biuro rachunkowe jest modu?em w pe?ni zintegrowanym z programem Comarch OPT!MA, dzi?ki czemu dane wprowadzane do programu s? na bie??co synchronizowane, a operator mo?e rozpocz?? prac? w wybranej bazie Comarch OPT!MA bez konieczno?ci dodatkowego logowania.
Informacje o bazie klienta

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe umo?liwia:
wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutw, za pomoc? ktrych mo?na dok?adnie opisa? ka?dego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
wys?anie e-maila, wywo?anie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta poprzez klikni?cie w wybrany atrybut,
sortowanie i grupowanie Klientw wg wybranych cech/atrybutw,
sprawdzenie etapw prac zwi?zanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksi?gowaniem dokumentw,
integracji modu?u Biuro Rachunkowe z modu?em Obieg Dokumentw. Dzi?ki temu widoczne s? wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modu?ach. U?ytkownik ma mo?liwo?? edytowania i usuwania ju? istniej?cych dokumentw oraz dodawania nowych,
wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentw poprzez Internetow? Wymian? Dokumentw,
rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy po?wi?conego na obrbk? danych poszczeglnych klientw,
przygotowania wielu analiz w kontek?cie wskazanych baz klientw,
wykonania czynno?ci administracyjnych, takich jak kopie bezpiecze?stwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch CDN OPT!MA,
eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.


Zobowi?zania podatkowe klienta

Modu? Biuro Rachunkowe usprawnia codzienn? prac?. Analizy jakie mo?na przygotowa? s? bardzo pomocne zarwno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak rwnie? w sprawdzaniu rentowno?ci wsp?pracy z danym klientem. Comarch OPT!MA w po??czeniu z modu?em Biuro Rachunkowe to doskona?e narz?dzie pracy dla ka?dego biura.


Analiza wprowadzonych dokumentw

Reklama
Reklama