Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

?rodki Trwa?e

Skuteczne zarz?dzanie ?rodkami trwa?ymi oraz warto?ciami niematerialnymi i prawnymi zapewnia modu? ?rodki Trwa?e. Modu? ten tworzy i obs?uguje wszystkie dokumenty zwi?zane z rozliczeniem i ewidencj? ?rodkw trwa?ych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczeglnych ?rodkach U?ytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzgl?dnia szczeglne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie warto?ci ?rodka trwa?ego. Do opisu ?rodka trwa?ego U?ytkownik mo?e wykorzysta? dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalaj? one mi?dzy innymi okre?li? miejsce u?ytkowania ?rodka trwa?ego. Modu? pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposa?enia, ktra wymagana jest rozporz?dzeniem w sprawie prowadzenia ksi?gi przychodw i rozchodw.

Dzi?ki rozbudowanej karcie ?rodka trwa?ego mo?emy wprowadzi? wiele informacji opisuj?cych dany ?rodek trwa?y. Przypisanie ?rodka trwa?ego konkretnej osobie u?atwia zdobycie informacji od pracownika, na temat stanu ?rodka trwa?ego, ktrym si? opiekuje. Gdy ?rodek trwa?y amortyzowany jest sezonowo, modu? umo?liwia wyznaczenie miesi?cy, w ktrych b?d? dla niego generowane odpisy amortyzacyjne.


Karta ?rodka trwa?ego

Modu? posiada kompletn? ksi?g? inwentarzow?, umo?liwiaj?c? m.in.:


  • prowadzenie ewidencji ?rodkw trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych,
  • rejestracj? historii ?rodka trwa?ego, zwi?zan? ze zmianami jego warto?ci,
  • tworzenie planu amortyzacji ?rodka trwa?ego zarwno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresw obrachunkowych,
  • automatyczne ksi?gowanie miesi?cznych odpisw amortyzacyjnych,
  • uj?cie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla ?rodkw trwa?ych i warto?ci materialnych i prawnych.
Reklama
Reklama