Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Pakiety promocyjne Comarch OPT!MA

Comarch OPT!MA START Mikrofirma to doskona?e narz?dzie pozwalaj?ce na obs?ug? prostej dzia?alno?ci handlowej lub us?ugowej. Pakiet umo?liwia ?atwe wystawianie dokumentw sprzeda?owych i zapewnia pe?n? integracj? z dokonywanymi p?atno?ciami.

Comarch OPT!MA START Mikrofirma zawiera:
-modu? Faktury,
-modu? Kasa/Bank,
-12-miesi?czna gwarancja i Comarch ASYSTA,
-komplet podr?cznikw w formie elektronicznej.


Comarch OPT!MA START Mikro-Detal to doskona?e narz?dzie pozwalaj?ce na obs?ug? prostej dzia?alno?ci handlowej lub us?ugowej, przede wszystkim dla firm prowadz?cych sprzeda? detaliczn?. Pakiet umo?liwia ?atwe wystawianie dokumentw sprzeda?owych i zapewnia pe?n? integracj? z dokonywanymi p?atno?ciami.

Comarch OPT!MA START Mikro-Detal zawiera:
-Modu? Detal,
-Modu? Faktury,
-Modu? Kasa/Bank,
-12-miesi?czna gwarancja i Comarch ASYSTA,
-komplet podr?cznikw w formie elektronicznej.

Comarch OPT!MA START Ma?a Firma to propozycja dla ka?dej firmy us?ugowej i wi?kszo?ci niedu?ych firm handlowych poszukuj?cych prostego i intuicyjnego systemu wspieraj?cego sprzeda? i pozwalaj?cego rozliczy? si? ze swojej dzia?alno?ci w oparciu o ksi?g? przychodw i rozchodw.

Comarch OPT!MA START Ma?a Firma zawiera:
-modu? Faktury,
-modu? Kasa/Bank,
-modu? Ksi?ga Podatkowa
-12-miesi?czna gwarancja i Comarch ASYSTA,
-komplet podr?cznikw w formie elektronicznej.


Comarch OPT!MA START Firma to specjalna propozycja dla ma?ej firmy handlowej, ktra za atrakcyjn? cen? otrzymuje kompleksowe rozwi?zanie z wydajnym modu?em Handel, wspomagaj?cym prowadzenie pe?nej gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Modu? zapewnia rwnie? proste prowadzenie wielu magazynw, automatyczne generowanie faktur z kilku dokumentw magazynowych, kompletacje towarw, obs?ug? opakowa? kaucyjnych i zamiennikw. Dodatkowo pakiet zawiera ?atwy w obs?udze modu? fakturuj?cy. W pakiecie dost?pny jest modu? Analizy, ktry dostarcza wielowymiarowych analiz i raportw dotycz?cych sprzeda?y, gospodarki magazynowej, a tak?e stanu ?rodkw pieni??nych, rozlicze? oraz p?ynno?ci finansowej. Modu? Kasa/Bank usprawnia analiz? i prognozowanie przep?yww finansowych oraz ich windykacj?.

Comarch OPT!MA START Firma zawiera:
-modu? Handel,
-modu? Kasa/Bank,
-modu? Analizy
-12-miesi?czna gwarancja i Comarch ASYSTA,
-komplet podr?cznikw w formie elektronicznej
-modu? zabezpieczaj?cy MemoHasp

*oferta pakietw START nie ??czy si? z innymi promocjami Comarch.

Reklama
Reklama